Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Context is Leading, hierna te noemen CiL – onderdeel van Tree-parq en WBD- statutair gevestigd in Rossum (Gld.) Nieuweweg 9 en Slotselaan 1. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53649524 en 74782274.

1. Definities

Opdrachtgever is die persoon of organisatie die met CiL een overeenkomst aangaat, waarbij CiL haar diensten aanbiedt.

Opdrachtnemer is Context is Leading –Tree-parq en WBD, de partij die haar diensten aanbiedt aan de opdrachtgever.

Diensten bestaan voornamelijk uit – maar zijn niet beperkt tot – individuele begeleiding en groepssessies.

Klant is de natuurlijke persoon die namens de opdrachtgever de dienst bij Context is Leading –Tree-parq en WBD- daadwerkelijk afneemt. Klant en opdrachtgever kunnen dezelfde persoon zijn.

2. Algemeen

2.1 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door CiL bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen.
2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
2.5 Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

3. Leveringsvoorwaarden

3.1 Aanbiedingen worden door CiL mondeling of schriftelijk (inschrijfformulier, brief of offerte) dan wel digitaal (via e-mail of website) gedaan.
3.2 De door CiL gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CiL is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk/digitaal binnen 30 dagen wordt bevestigd of door het verschijnen van de opdrachtgever bij CiL ter afname van de geoffreerde dienst, tenzij anders aangegeven.
3.3 Een aanmelding door middel van een inschrijfformulier wordt een overeenkomst wanneer CiL de inschrijving schriftelijk bevestigd heeft. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving.
3.4 CiL is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van CiL als bindend.
3.5 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt CiL zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
3.6 CiL verplicht zich de door opdrachtgever of klant ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen (zakelijk en particulier) zijn exclusief alle heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Indien een gedeelte van de overeengekomen diensten in overleg met CiL wordt geannuleerd of komt te vervallen, behoudt CiL zich het recht voor de geoffreerde prijzen voor de overige werkzaamheden aan te passen.
4.3 Betaling voor alle aanbiedingen geschiedt door betaling ineens, tenzij hier vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
4.4 Betaling geschiedt door gebruikmaking van een factuur en dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum), wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist, met uitzondering van particulieren, die conform de wet wel een ingebrekestelling ontvangen.
4.6 Wettelijke rente voor het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt berekend per maand, of een deel daarvan.
4.7 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
4.8 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op CiL heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
4.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van CiL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CiL onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van CiL kan worden verlangd, ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
5.2 Onder overmacht wordt ook verstaan overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie/beperkingen en of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en ongevallen waardoor uitvoering van een dienst onmogelijk wordt.
5.3 Overmacht ontslaat CiL van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht van de dienst, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.

6. Opzegging en annulering

6.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en/of inhuur.
Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
6.2 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6.3 CiL behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de opdracht geen doorgang te laten vinden of een aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van al betaalde gelden, exclusief de al gedane voorbereidingen.
6.4 Annulering van een met CiL gesloten overeenkomst is niet mogelijk, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen.
6.5 No show: indien de klant een dienst binnen 2 werkdagen (48 uur) van de bedoelde afspraak afzegt, wordt hele bedrag van de dienst in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door CiL verrichte werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die ook buiten haar invloed kunnen vallen. Ofschoon elke dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan CiL derhalve geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verrichte diensten. Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen.
7.2 CiL is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. CiL is niet aansprakelijk voor:
– bij opdrachtgever, klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever of klant aan CiL;
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door CiL ingeschakelde professionals;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
7.3 CiL heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
7.4 Opdrachtgever is, indien hij overweegt CiL aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met CiL in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
7.5 Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het overeengekomen bedrag behorend bij de opdracht.
7.6 CiL is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, CiL of derden.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle door CiL bedachte diensten, programma’s, werkwijzen, modellen, adviezen, etc. worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van CiL, Tree-parq en Wisse Business Development.
8.2 Openbaarmaking, overdracht of verspreiding van deze programma’s, werkwijzen, modellen, adviezen, etc. door opdrachtgever of derden, mag alleen plaatsvinden met toestemming van de CiL, Tree-parq en Wisse Business Development.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 CiL is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. CiL zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CiL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CiL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CiL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Resultaat

CiL spant zich ervoor in bij de uitvoering van de diensten met de beschikbare kennis, vaardigheden, ervaring en werkcapaciteit het beoogde resultaat te bereiken.
CiL aanvaart alleen opdrachten waardoor zij gekwalificeerd is of waarvoor zij de gekwalificeerde personen kan inhuren. Toch kan CiL geen garanties geven voor het resultaat, omdat dit mede afhangt van de inbreng van de opdrachtgever.

11. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen CiL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén